You are here

Road Rash - John Petrucci

Road Rash - John Petrucci

 
 


Weird Trick to Help You Memorize Pentatonic Patterns