Chords

Latest Chords

avatar

Tabs: Guns N' Roses "Sweet Child O' Mine"

Tabs: Guns N' Roses "Sweet Child O' Mine"

avatar

Tabs: Guns N' Roses "Welcome to the Jungle"

Tabs: Guns N' Roses "Welcome to the Jungle"

avatar

Tabs: Jimi Hendrix "Little Wing"

Tabs: Jimi Hendrix "Little Wing"

avatar

Tabs: Jimi Hendrix "Fire"

Tabs: Jimi Hendrix "Fire"

avatar

Tabs: Jimi Hendrix "Are You Experienced?"

Tabs: Jimi Hendrix "Are You Experienced?"

avatar

Tabs: Jimi Hendrix "All Along the Watchtower"

Tabs: Jimi Hendrix "All Along the Watchtower"

avatar

Tabs: Avenged Sevenfold "Save Me"

Tabs: Avenged Sevenfold "Save Me"

avatar

Tabs: Avenged Sevenfold "Fiction"

Tabs: Avenged Sevenfold "Fiction"